/api/2/registration

/api/2/registration

Táto služba umožňuje narábať s registráciami na elektronické doručovanie skrz Zelenú poštu.

createRegistration

Vytvorí registráciu na dané UID a PIN s vloženým vlastným komentárom. Registrácia je vytvorená pre prihláseného používateľa.

<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <createRegistrationRequest xmlns="http://schemas.zelenaposta.sk/api/2/registration">
      <uid>[string?]</uid>
      <pin>[string?]</pin>
      <comment>[string?]</comment>
    </createRegistrationRequest>
  </Body>
</Envelope>
Názov Popis
uid UID kód.
pin PIN kód.
comment Vlastný komentár k registrácii, ktorý sa zobrazí ako poznámka na portáli.

Odpoveďou je detail vytvorenej registrácie.

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns3="http://schemas.zelenaposta.sk/core" xmlns:ns4="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:ns5="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:ns6="http://schemas.zelenaposta.sk/api/2/registration">
  <soap:Body>
    <ns6:createRegistrationResponse>
      <ns6:registration>
        <ns6:id>38339</ns6:id>
        <ns6:senderCustomerId>16203</ns6:senderCustomerId>
        <ns6:name>Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.</ns6:name>
        <ns6:createdOn>2020-02-25T14:45:29.636+01:00</ns6:createdOn>
        <ns6:updatedOn>2020-02-25T14:45:29.518+01:00</ns6:updatedOn>
        <ns6:recipientCustomerId>59</ns6:recipientCustomerId>
        <ns6:senderAccountId>15838</ns6:senderAccountId>
        <ns6:senderAvatar>16203.png</ns6:senderAvatar>
        <ns6:deliveryId>35465</ns6:deliveryId>
        <ns6:uiz1>koduiz1</ns6:uiz1>
        <ns6:uiz2>koduiz2</ns6:uiz2>
        <ns6:comment>moja prva registracia</ns6:comment>
        <ns6:enabled>true</ns6:enabled>
        <ns6:archiveEnabled>true</ns6:archiveEnabled>
        <ns6:requestBankAccount>false</ns6:requestBankAccount>
        <ns6:rawData>false</ns6:rawData>
        <ns6:dueNotifications>true</ns6:dueNotifications>
        <ns6:alwaysPaid>false</ns6:alwaysPaid>
      </ns6:registration>
    </ns6:createRegistrationResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
Názov Popis
id Číselný identifikátor vytvorenej registrácie.
senderCustomerId Odosielateľove ID.
name Názov odosielateľa.
createdOn Dátum vytvorenia registrácie.
updatedOn Dátum úpravy registrácie.
recipientCustomerId ID príjmateľa.
senderAccountId ID účtu príjmateľa.
senderAvatar Ikona odosielateľa.
deliveryId ID doručovania.
uiz1 Identifikátor zákazníka 1.
uiz2 Identifikátor zákazníka 2.
comment Poznámka k registrácii.
enabled Pravdivostná hodnota vyjadrujúca, či je registrácia zapnutá.
archiveEnabled Pravdivostná hodnota vyjadrujúca, či je zapnutá archivácia registrácie.
requestBankAccount Pravdivostná hodnota vyjadrujúca, či je potrebný IBAN.
rawData Špecifické nastavenie o príjmaní surových dát.
dueNotifications Pravdivostná hodnota vyjadrujúca, či sa posielajú notifikácie o splatnosti.
alwaysPaid Pravdivostná hodnota vyjadrujúca, či sa považujú faktúry prichádzajúce skrz túto registráciu stále za splatené.

getRegisteredCustomers

Metóda vracia používateľov registrovaných na prihlásenú firmu. Používateľov je možné filtrovať na základe dátumu registrácie a ich zapnutia.

<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <getRegisteredCustomersRequest xmlns="http://schemas.zelenaposta.sk/api/2/registration">
      <limit>[int]</limit>
      <offset>[int]</offset>
      <dateFrom>[dateTime?]</dateFrom>
      <dateTo>[dateTime?]</dateTo>
      <lastMonth>[boolean]</lastMonth>
      <excludeSummaryDelivery>[boolean]</excludeSummaryDelivery>
      <excludeDisabled>[boolean]</excludeDisabled>
      <onBehalfOf>[string]</onBehalfOf>
    </getRegisteredCustomersRequest>
  </Body>
</Envelope>
Názov Popis
limit Číselný limit pre počet vrátených registrácií. Predvolená hodnota je 100. Ak je zadaná 0 limit nebude použitý.
offset Posun vo vrátených registráciách pre potreby stránkovania. Predvolená hodnota je 0. Výsledky sú usporiadané podľa dátumu registrácie.
dateFrom Začiatočný dátum vrátených registrácií (vrátane).
dateTo Konečný dátum vrátených registrácií (nie vrátane).
lastMonth Pravdivostná hodnota, ak true tak sú vrátené len registrácie z posledného mesiaca.
excludeSummaryDelivery Ak true z výsledku budú vypustené hviezdičkové registrácie.
excludeDisabled Ak true vrátené budú len zapnuté registrácie.
onBehalfOf Pokiaľ sme uvedený ako priateľ inému účtu (s právom na prezeranie registrácií), môžeme zadať jeho číslo účtu alebo alias a uvidíme jeho registrácie miesto našich. Zoznam priateľov je možné získať pomocou api/2/friend/getFriendships

Odpoveďou tejto metódy je zoznam vyhovujúcich registrácií. Okrem zoznamu registeredCustomers obsahuje výsledok aj totalCount (celkový počet registrácií).

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns3="http://schemas.zelenaposta.sk/core" xmlns:ns4="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:ns5="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:ns6="http://schemas.zelenaposta.sk/api/2/registration">
  <soap:Body>
    <ns6:getRegisteredCustomersResponse>
      <ns6:registeredCustomers>
        <ns6:registeredCustomer>
          <ns6:uiz1>100000640</ns6:uiz1>
          <ns6:uiz2>*</ns6:uiz2>
          <ns6:companyName>accalio</ns6:companyName>
          <ns6:street>1234</ns6:street>
          <ns6:zip>821 04</ns6:zip>
          <ns6:city>13324</ns6:city>
          <ns6:countryCode>SK</ns6:countryCode>
          <ns6:registrationCreatedAt>2017-06-12T00:00:00+02:00</ns6:registrationCreatedAt>
          <ns6:acceptEmails>false</ns6:acceptEmails>
          <ns6:registrationChangedAt>2018-11-30T00:00:00+01:00</ns6:registrationChangedAt>
          <ns6:registrationDisabledAt>2018-11-30T00:00:00+01:00</ns6:registrationDisabledAt>
        </ns6:registeredCustomer>
        <ns6:registeredCustomer>
          <ns6:uiz1>123456</ns6:uiz1>
          <ns6:uiz2></ns6:uiz2>
          <ns6:firstName>Tester</ns6:firstName>
          <ns6:lastName>Testovič</ns6:lastName>
          <ns6:street>Testovacia 12</ns6:street>
          <ns6:zip>81234</ns6:zip>
          <ns6:city>Bratislava</ns6:city>
          <ns6:countryCode>SK</ns6:countryCode>
          <ns6:registrationCreatedAt>2014-01-08T00:00:00+01:00</ns6:registrationCreatedAt>
          <ns6:acceptEmails>true</ns6:acceptEmails>
          <ns6:registrationChangedAt>2014-01-08T00:00:00+01:00</ns6:registrationChangedAt>
        </ns6:registeredCustomer>
      </ns6:registeredCustomers>
      <ns6:totalCount>31</ns6:totalCount>
    </ns6:getRegisteredCustomersResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

getRegistration

Vráti informácie o registrácii na prihláseného zákazníka. Registrácia je vrátená na základe jej ID.

<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <getRegistrationRequest xmlns="http://schemas.zelenaposta.sk/api/2/registration">
      <id>38339</id>
    </getRegistrationRequest>
  </Body>
</Envelope>

Odpoveďou tejto metódy je registrácia s daným ID a informácie o nej.

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns3="http://schemas.zelenaposta.sk/core" xmlns:ns4="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:ns5="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:ns6="http://schemas.zelenaposta.sk/api/2/registration">
  <soap:Body>
    <ns6:getRegistrationResponse>
      <ns6:registration>
        <ns6:id>38339</ns6:id>
        <ns6:senderCustomerId>16203</ns6:senderCustomerId>
        <ns6:name>Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.</ns6:name>
        <ns6:createdOn>2020-02-25T14:45:29.636+01:00</ns6:createdOn>
        <ns6:updatedOn>2020-02-25T14:45:29.518+01:00</ns6:updatedOn>
        <ns6:recipientCustomerId>59</ns6:recipientCustomerId>
        <ns6:senderAccountId>15838</ns6:senderAccountId>
        <ns6:senderAvatar>16203.png</ns6:senderAvatar>
        <ns6:deliveryId>35465</ns6:deliveryId>
        <ns6:uiz1>uiz1</ns6:uiz1>
        <ns6:uiz2>uiz2</ns6:uiz2>
        <ns6:comment>moja prva registracia</ns6:comment>
        <ns6:enabled>true</ns6:enabled>
        <ns6:archiveEnabled>true</ns6:archiveEnabled>
        <ns6:requestBankAccount>false</ns6:requestBankAccount>
        <ns6:rawData>false</ns6:rawData>
        <ns6:dueNotifications>true</ns6:dueNotifications>
        <ns6:alwaysPaid>false</ns6:alwaysPaid>
      </ns6:registration>
      <ns6:delivery>
        <ns6:id>35465</ns6:id>
        <ns6:createdOn>2020-02-25T14:45:29.636+01:00</ns6:createdOn>
        <ns6:updatedOn>1970-01-01T00:00:00+01:00</ns6:updatedOn>
        <ns6:emailTo>ios@accalio.com</ns6:emailTo>
        <ns6:subjectSuffix>Zelená pošta</ns6:subjectSuffix>
      </ns6:delivery>
      <ns6:senderServices>ALLOW_ARCHIVE</ns6:senderServices>
      <ns6:senderServices>ALLOW_RAWDATA</ns6:senderServices>
      <ns6:senderServices>ALLOW_BANKACCOUNT</ns6:senderServices>
      <ns6:senderServices>ALLOW_GDC</ns6:senderServices>
    </ns6:getRegistrationResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

Objekt delivery obsahuje informácie o doručovaní zásielok skrz túto registráciu.

Názov Popis
id ID doručovania.
createdOn Dátum vytvorenia.
updatedOn Dátum úpravy.
emailTo E-mail, na ktorý sa budú posielať zásielky skrz túto registráciu.
subjectSuffix Koncovka predmetu e-mailu.

Zoznam senderServices obsahuje špeciálne služby odosielateľa.

getRegistrations

Metóda vráti registrácie na prihláseného zákazníka.

<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <getRegistrationsRequest xmlns="http://schemas.zelenaposta.sk/api/2/registration">
      <limit>[int]</limit>
      <offset>[int]</offset>
      <orderBy>[string?]</orderBy>
      <name>[string?]</name>
      <comment>[string?]</comment>
    </getRegistrationsRequest>
  </Body>
</Envelope>
Názov Popis
limit Maximálny počet vrátených registrácií.
offset Posun vo vrátených registráciách pre potreby stránkovania. Predvolená hodnota je 0. Výsledky sú usporiadané podľa dátumu registrácie.
orderBy Zoradenie výsledného zoznamu, možné hodnoty sú id, name, createdOn a comment. Ak chceme opačné poradie pred tento reťazec umiestnime znamienko -.
name Vráti registrácie s takýmto názvom.
comment Vráti registrácie s takýmto komentárom.

Odpoveďou tejto metódy je zoznam registrácií.

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns3="http://schemas.zelenaposta.sk/core" xmlns:ns4="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:ns5="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:ns6="http://schemas.zelenaposta.sk/api/2/registration">
  <soap:Body>
    <ns6:getRegistrationsResponse>
      <ns6:totalCount>1</ns6:totalCount>
      <ns6:registrations>
        <ns6:registration>
          <ns6:id>38339</ns6:id>
          <ns6:senderCustomerId>16203</ns6:senderCustomerId>
          <ns6:name>Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.</ns6:name>
          <ns6:createdOn>2020-02-25T14:45:29.636+01:00</ns6:createdOn>
          <ns6:updatedOn>2020-02-25T14:45:29.518+01:00</ns6:updatedOn>
          <ns6:recipientCustomerId>59</ns6:recipientCustomerId>
          <ns6:senderAccountId>15838</ns6:senderAccountId>
          <ns6:senderAvatar>16203.png</ns6:senderAvatar>
          <ns6:deliveryId>35465</ns6:deliveryId>
          <ns6:uiz1>uiz1</ns6:uiz1>
          <ns6:uiz2>uiz2</ns6:uiz2>
          <ns6:comment>moja prva registracia</ns6:comment>
          <ns6:enabled>true</ns6:enabled>
          <ns6:archiveEnabled>true</ns6:archiveEnabled>
          <ns6:requestBankAccount>false</ns6:requestBankAccount>
          <ns6:rawData>false</ns6:rawData>
          <ns6:dueNotifications>true</ns6:dueNotifications>
          <ns6:alwaysPaid>false</ns6:alwaysPaid>
        </ns6:registration>
      </ns6:registrations>
    </ns6:getRegistrationsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

getRegistrationsList

Vráti zoznam registrácií pre prihláseného používateľa. Požiadavka je bez ďalších parametrov.

<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <getRegistrationsListRequest xmlns="http://schemas.zelenaposta.sk/api/2/registration"/>
  </Body>
</Envelope>

Odpoveďou je stručný zoznam registrácií obsahujúci ID účtu a názvy odosielateľov.

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns3="http://schemas.zelenaposta.sk/core" xmlns:ns4="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:ns5="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:ns6="http://schemas.zelenaposta.sk/api/2/registration">
  <soap:Body>
    <ns6:getRegistrationsListResponse>
      <ns6:registrations>
        <ns6:registration>
          <ns6:accountNumber>100174203</ns6:accountNumber>
          <ns6:name>Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.</ns6:name>
        </ns6:registration>
        <ns6:registration>
          <ns6:accountNumber>100212489</ns6:accountNumber>
          <ns6:name>Slovak Telekom, a.s.</ns6:name>
        </ns6:registration>
        <ns6:registration>
          <ns6:accountNumber>100125498</ns6:accountNumber>
          <ns6:name>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</ns6:name>
        </ns6:registration>
      </ns6:registrations>
    </ns6:getRegistrationsListResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

requestChangeDeliveryEmail

Vyžiada zmenu doručovacieho emailu pre registráciu. Vstupom je ID registrácie a nový email na doručovanie. Výsledkom je email obsahujúci URL na potvrdenie zmeny (zmenu je možné potvrdiť aj manuálne zadaním tokenu do metódy nižšie).

<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <requestChangeDeliveryEmailRequest xmlns="http://schemas.zelenaposta.sk/api/2/registration">
      <registrationId>[int]</registrationId>
      <deliveryEmail>[string?]</deliveryEmail>
    </requestChangeDeliveryEmailRequest>
  </Body>
</Envelope>
Názov Popis
registrationId Číselný identifikátor registrácie.
deliveryEmail Nový e-mail na doručovanie zásielok z danej registrácie.

V prípade úspechu je odpoveď prázdna:

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns3="http://schemas.zelenaposta.sk/core" xmlns:ns4="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:ns5="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:ns6="http://schemas.zelenaposta.sk/api/2/registration">
  <soap:Body>
    <ns6:requestChangeDeliveryEmailResponse/>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

Na zadaný e-mail je doručená adresa, na ktorej je možné zmenu potvrdiť. Zmenu je možné potvrdiť aj metódou changeDelivery jej vstupom je token, ktorý možno vydedukovať z doručeného e-mailu. Príklad URL v e-maili je nasledovný: https://beta.zelenaposta.sk/user/change-delivery-email?username=ios%40accalio.com®istrationId=38339&emailTo=e1451093%40urhen.com&token=j8ep42t5o2vbos0613bff67ee, token sa nachádza na konci URL: token=j8ep42t5o2vbos0613bff67ee.

changeDelivery

Zmení doručovací email príhlaseného používateľa pre registráciu. Vstupom je ID registrácie, nový email a kód získaný metódou requestChangeDeliveryEmail.

<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <changeDeliveryEmailRequest xmlns="http://schemas.zelenaposta.sk/api/2/registration">
      <username>[string?]</username>
      <registrationId>[int]</registrationId>
      <deliveryEmail>[string?]</deliveryEmail>
      <code>[string?]</code>
    </changeDeliveryEmailRequest>
  </Body>
</Envelope>
Názov Popis
username Aktuálny email používateľa.
registrationId Číselný identifikátor registrácie.
deliveryEmail Nový e-mail na doručovanie zásielok z danej registrácie.
code Kód získaný metódou requestChangeDeliveryEmail (odoslaný na zadaný e-mail).

V prípade úspechu je odpoveď prázdna:

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns3="http://schemas.zelenaposta.sk/core" xmlns:ns4="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:ns5="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:ns6="http://schemas.zelenaposta.sk/api/2/registration">
  <soap:Body>
    <ns6:changeDeliveryEmailResponse/>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

updateRegistration

Zmení parametre registrácie pre prihláseného používateľa. V prípade ak nastala zmena doručovacieho e-mailu, tak je nutné nový email potvrdiť, tak ako v prípade metódy changeDelivery.

<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <updateRegistrationRequest xmlns="http://schemas.zelenaposta.sk/api/2/registration">
      <registrationId>[int?]</registrationId>
      <emailTo>[string?]</emailTo>
      <emailCopy>[string?]</emailCopy>
      <subject>[string?]</subject>
      <comment>[string?]</comment>
      <decryptionPassword>[string?]</decryptionPassword>
      <enabled>[boolean]</enabled>
      <dueNotifications>[boolean]</dueNotifications>
      <rawData>[boolean]</rawData>
      <requestBankAccount>[boolean]</requestBankAccount>
      <bankAccount>[string?]</bankAccount>
    </updateRegistrationRequest>
  </Body>
</Envelope>
Názov Popis
registrationId Číselný identifikátor registrácie
emailTo Nový e-mail pre príjmanie zásielok registrácie.
emailCopy E-mail, na ktorý budú chodiť kópie zásielky.
subject Predmet príchodzieho e-mailu.
comment Vlastný komentár.
decryptionPassword Heslo na rozšifrovanie zásielky.
enabled Umožňuje zapnúť alebo vypnúť registráciu.
dueNotifications Umožňuje zapnúť notifikácie o splatnosti.
rawData Umožňuje zapnúť doručovanie holých dát (XML) miesto PDF.
requestBankAccount Umožňuje zapnúť požadovanie IBANu.
bankAccount IBAN.

V prípade úspechu je odpoveď prázdna:

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns3="http://schemas.zelenaposta.sk/core" xmlns:ns4="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:ns5="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:ns6="http://schemas.zelenaposta.sk/api/2/registration">
  <soap:Body/>
</soap:Envelope>