/api/2/product

/api/2/product

Táto služba umožňuje získať informácie o produktoch a ich cenách.

getEnums

Získa číselníky použité v definícii produktov. Táto metóda nepoterbuje žiadne parametre. Výsledkom sú číselníky pre correspondence, envelope a printing. Každá položka item obsahuje kód v elemente code a popis v elemente title. Ich hodnoty je možné použiť vo filtri produktov pri odosielaní zásielok.

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns3="http://schemas.zelenaposta.sk/core" xmlns:ns4="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:ns5="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:ns6="http://schemas.zelenaposta.sk/product" xmlns:ns7="http://schemas.zelenaposta.sk/user">
  <soap:Body>
    <ns6:getEnumsResponse>
      <ns6:correspondence>
        <ns6:item>
          <ns6:code>2ndClass</ns6:code>
          <ns6:title>2. trieda</ns6:title>
        </ns6:item>
        <ns6:item>
          <ns6:code>registered</ns6:code>
          <ns6:title>2. trieda doporučene</ns6:title>
        </ns6:item>
        …
      </ns6:correspondence>
      <ns6:envelope>
        <ns6:item>
          <ns6:code>c6c5</ns6:code>
          <ns6:title>Obálka C6C5</ns6:title>
        </ns6:item>
        <ns6:item>
          <ns6:code>c4</ns6:code>
          <ns6:title>Obálka C4</ns6:title>
        </ns6:item>
        …
      </ns6:envelope>
      <ns6:printing>
        <ns6:item>
          <ns6:code>blackWhite</ns6:code>
          <ns6:title>Čiernobiela tlač</ns6:title>
        </ns6:item>
        …
      </ns6:printing>
    </ns6:getEnumsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

getProducts

Získa dostupné produkty odfiltrované podľa zadaných kritérií.

Názov Popis
duplex Odfiltruje produkty podľa toho, či sú obojstranné. Pre obojstranné treba použiť hodnotu true, pre jednostranné false. Ak nie je zadané, vo výslednom zozname budú produkty bez ohľadu na to, či sú obojstranné alebo jednostranné.
backpage Odfiltruje produkty podľa toho, či sa v nich dopĺňa zadná strana alebo nie. Pre produkty, kde sa dopĺňa zadná strana, treba použiť hodnotu true.
electronic Odfiltruje elektronické produkty.
pages Odfiltruje produkty podľa toho, či sa dajú použiť pre zásielku so zadaným počtom strán.
countryCode Odfiltruje produkty podľa toho, či sa dajú použiť pre danú krajinu.
correspondence Odfiltruje produkty podľa typu poštového doručenia.
envelope Odfiltruje produkty podľa typu obálky.
printing Odfiltruje produkty podľa typu tlače - čiernobiela alebo farebná tlač.
<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <getProductsRequest xmlns="http://schemas.zelenaposta.sk/product">
      <duplex>[boolean?]</duplex>
      <backpage>[boolean?]</backpage>
      <electronic>[boolean?]</electronic>
      <pages>[int?]</pages>
      <countryCode>[string?]</countryCode>
      <correspondence>[string?]</correspondence>
      <envelope>[string?]</envelope>
      <printing>[string?]</printing>
    </getProductsRequest>
  </Body>
</Envelope>

Vráti zoznam produktov v elementoch products/product.

Názov Popis
code Kód produktu.
title Názov produktu.
correspondence Typ poštového doručenia.
envelope Typ obálky.
printing Typ tlače.
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns3="http://schemas.zelenaposta.sk/core" xmlns:ns4="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:ns5="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:ns6="http://schemas.zelenaposta.sk/product" xmlns:ns7="http://schemas.zelenaposta.sk/user">
  <soap:Body>
    <ns6:getProductsResponse>
      <ns6:products>
        <ns6:product>
          <ns7:code>EMAIL</ns7:code>
          <ns7:title>Elektronické doručenie Zelená pošta</ns7:title>
          <ns7:correspondence>electronic</ns7:correspondence>
        </ns6:product>
        <ns6:product>
          <ns7:code>Z2TRPODFBBZO</ns7:code>
          <ns7:title>Pohľadnica</ns7:title>
          <ns7:correspondence>postcard</ns7:correspondence>
          <ns7:envelope>none</ns7:envelope>
          <ns7:printing>color</ns7:printing>
        </ns6:product>
        <ns6:product>
          <ns7:code>Z2TRA4SCBDOODL</ns7:code>
          <ns7:title>Zásielka 2. triedy, A4 jednostranná ČB tlač, dvojokienková obálka DL</ns7:title>
          <ns7:correspondence>2ndClass</ns7:correspondence>
          <ns7:envelope>c6c5</ns7:envelope>
          <ns7:printing>blackWhite</ns7:printing>
        </ns6:product>
        …
      </ns6:products>
    </ns6:getProductsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

computePrice

Vypočíta cenu zásielky podľa produktu a počtu strán jednotlivých dokumentov.

Názov Popis
productName Kód produktu.
mailingDocumentsPageCounts Počet strán jednotlivých dokumentov.
<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <computePriceRequest xmlns="http://schemas.zelenaposta.sk/product">
      <mailings>
        <productName>[string?]</productName>
        <mailingDocumentsPageCounts>
          <mailingDocumentPageCount>[int]</mailingDocumentPageCount>
        </mailingDocumentsPageCounts>
      </mailings>
    </computePriceRequest>
  </Body>
</Envelope>

Odpoveďou je cena bez DPH aj s DPH.

Názov Popis
price Cena bez DPH.
priceAndVat Cena s DPH.
productionPrice Cena za výrobu bez dane.
productionPriceAndVat Cena za výrobu s daňou.
postagePrice Cena za výrobu bez dane.
postagePriceAndVat Cena za výrobu s daňou.
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns3="http://schemas.zelenaposta.sk/core" xmlns:ns4="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:ns5="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:ns6="http://schemas.zelenaposta.sk/product" xmlns:ns7="http://schemas.zelenaposta.sk/user">
  <soap:Body>
    <ns6:computePriceResponse>
      <ns6:priceInfo>
        <ns6:price>1.8000</ns6:price>
        <ns6:priceAndVat>1.880000</ns6:priceAndVat>
        <ns6:productionPrice>0.4000</ns6:productionPrice>
        <ns6:productionPriceAndVat>0.480000</ns6:productionPriceAndVat>
        <ns6:postagePrice>1.4000</ns6:postagePrice>
        <ns6:postagePriceAndVat>1.400000</ns6:postagePriceAndVat>
      </ns6:priceInfo>
    </ns6:computePriceResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>