Všeobecné podmienky poskytovania služieb prostredníctvom www.zelenaposta.sk spoločnosti Zelená pošta s.r.o.

čl. 1. Základné ustanovenia

 1. 1.1
  Účelom týchto Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VOP“) je vymedziť rozsah vzájomných práv a povinností zmluvných strán vzniknutých pri poskytovaní Služieb prostredníctvom internetového portálu www.zelenaposta.sk, používaním aplikácie „ Zelená tlačiareň“ ( ďalej len Aplikácia).
 2. 1.2
  Zelená pošta s.r.o., IČO 46 529 233, so sídlom Krasovského 3986/14, 851 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd. Sro, vl.č. 79389, (ďalej len Spoločnosť) je prevádzkovateľom internetového portálu www.zelenaposta.sk , prostredníctvom ktorého umožňuje používanie Aplikácie.
 3. 1.3
  Používateľ Aplikácie (ďalej ako Odosielateľ/Príjemca) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva Aplikáciu, prostredníctvom portálu www.zelenaposta.sk a to :
  1. a.)
   služby elektronického doručenia,
  2. b.)
   služby Hybridnej pošty,
  3. c.)
   služby Vyťažovania dát.
  4. d.)
   služby Prepojenia elektronickej schránky.
  5. (ďalej spolu aj len Služby)
 4. 1.4
  Odosielateľ/Príjemca uzavrie zmluvu so Spoločnosťou:
  1. a.)
   na základe osobitnej Zmluvy o poskytovaní služieb, alebo
  2. b.)
   na základe týchto VOP keď:
   1. (i)
    prostredníctvom registračného formuláru na portáli www.zelenaposta.sk poskytne Spoločnosti požadované registračné údaje a potvrdí registráciu,
   2. (ii)
    vyjadrí súhlas so znením VOP,

čl. 2. Licencia

 1. 2.1
  Aplikácia je autorským dielom Spoločnosti.
 2. 2.2
  Aplikácia je aplikácia voľne stiahnuteľná na www.zelenaposta.sk, ktorá Odosielateľovi/Príjemcovi umožňuje za podmienok stanovených týmito VOP nakladať s Aplikáciou s cieľom využívať Služby
 3. 2.3
  Spoločnosť udeľuje Odosielateľovi/Príjemcovi nevýhradnú licenciu na používanie Aplikácie, územne neobmedzenú a časovo obmedzenú na dobu trvania majetkových práv, najdlhšie však na dobu trvania Zmluvy o poskytovaní služieb. Licencia sa udeľuje na používanie Aplikácie v súlade s jej určením a s podmienkami uvedenými v týchto VOP.
 4. 2.4
  Odosielateľ/Príjemca nie je oprávnený akokoľvek zasahovať do Aplikácie alebo ju meniť, porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

čl. 3. Služby elektronického doručenia

 1. 3.1
  Služba elektronického doručenia oprávňuje Odosielateľa/Príjemcu na využitie Služieb, prostredníctvom portálu www.zelenaposta.sk a to na doručovanie zásielok od Odosielateľa Príjemcovi spôsobom a vo formáte, ktoré umožňuje Služba, na konto Príjemcu na www.zelenaposta.sk a to na mailovú adresu Príjemcu uvedenú v Registračnom formulári.
 2. 3.2
  Zmluvné strany sa dohodli, že odosielanie zásielky sa zrealizuje prostredníctvom Aplikácie v rozsahu, ktorý si zvolí Odosielateľ/ Príjemca.
 3. 3.3
  Odosielateľ/ Príjemca je povinný chrániť prihlasovacie údaje k užívateľskému profilu Odosielateľa/Príjemcu pred stratou, poškodením, sprístupnením inej osobe alebo ich zneužitím. Za škody spôsobené príjemcovi v dôsledku porušenia tohto ustanovenia spoločnosť nenesie zodpovednosť.
 4. 3.4
  Pre funkciu emailovej notifikácie prijatej zásielky, je Príjemca povinný nepretržite zabezpečiť :
  1. a.)
   prístup k definovanej elektronickej adrese Príjemcu (e-mailu),
  2. b.)
   dostatočnú kapacitu emailovej schránky Príjemcu minimálne 2MB,
  3. c.)
   možnosť prijímania elektronickej pošty s prílohou s kapacitou do 2 MB,
  4. d.)
   priechodnosť elektronickej pošty Spoločnosti cez akékoľvek filtre emailovej schránky Príjemcu,
  5. e.)
   aktuálnosť, úplnosť a správnosť údajov Príjemcu poskytnutých Príjemcom na portáli, ktoré sú nevyhnuté pre poskytnutie služby,
  6. f.)
   softvér potrebný pre zobrazenie zasielaných faktúr, ich príloh alebo písomností,
  7. g.)
   priechodnosť a dostupnosť služby, protokolu či iného technického zabezpečenia, ktoré je potrebné na prenos a ukladanie obsahu.
 5. 3.5
  Príjemca je povinný bezodkladne Spoločnosť prostredníctvom užívateľského profilu informovať o všetkých zmenách, ktoré nastali v právnych skutočnostiach príjemcu, najmä zmena mena a/alebo priezviska, obchodného mena, adresy (vrátane elektronickej adresy), sídla, oprávnenia konať a pod. a uvádzať v užívateľskom profile aktuálne, úplné a správne údaje. Za oznámenie nových údajov zodpovedá v plnom rozsahu Príjemca a pre Spoločnosť sú záväzné údaje, ktoré sú uvedené v užívateľskom profile Príjemcu v čase odoslania faktúry alebo inej písomnosti. Príjemca je povinný udržiavať v platnosti plnomocenstvo, ak je na plnenie povinností Spoločnosti vyžadované.
 6. 3.6
  Spoločnosť nezodpovedá za nedoručenie obsahu alebo doručenie neúplného obsahu alebo jeho príloh z dôvodu:
  1. a.)
   porúch na komunikačnej trase pri použití internetu,
  2. b.)
   nemožnosti Pripojenia Príjemcu k sieti internet,
  3. c.)
   sprístupnenia prihlasovacích údajov do užívateľského profilu Príjemcu na portáli inej osobe.

čl. 4. Služby Hybridnej pošty

 1. 4.1
  Služba Hybridnej pošty umožňuje Odosielateľovi / Príjemcovi využitie Služieb a to príjem, spracovanie zásielky, fyzické vytvorenie zásielky, obálkovanie zásielky a následne doručenie zásielky Adresátovi určenému Odosielateľovi/Prijímateľovi.
 2. 4.2
  Zmluvné strany sa dohodli, že pod vytvorením zásielky sa pre účely tejto zmluvy bude považovať vytvorenie listovej zásielky v papierovej podobe, ktorá sa má dodať na adresu uvedenú v zásielke.
 3. 4.3
  Spoločnosť v rámci poskytnutia služby Hybridná pošta poskytne Odosielateľovi/Prijímateľovi, prostredníctvom online formulára na www.zelenaposta.sk alebo prostredníctvom Aplikácie, „ Službu odoslanie prvej zásielky zdarma “. Službu zásielka zdarma môže Odosielateľ/Prijímateľ využiť len raz po celú dobu trvania zmluvného vzťahu. Zásielka môže byť zasielaná iba v rámci Slovenskej republiky (tuzemská zásielka) 2. triedy do 50g s obsahom jednostranne čiernobielo vytlačeného hárku A4 zabaleného do dvojokienkovej obálky formátu C6/C5.
 4. 4.4
  Povinnou súčasťou každej zásielky je adresa adresáta.

čl. 5. Služby Vyťažovania dát

 1. 5.1
  Služba vyťažovania dát umožňuje Príjemcovi využitie Služieb a to triedenie dokumentov podľa nadstavených kritérií alebo podľa spracovaných informácií, notifikačnej služby na splatnosť platiteľných dokumentov (najmä faktúr, upomienok a pod.), možnosť platenia platiteľných dokumentov, zobrazovanie analýz a štatistík spracovaných informácií.
 2. 5.2
  Spoločnosť na základe poskytnutia služby vyťažovania dát poskytne Prijímateľovi vyťažovanie údajov z každej prijatej alebo používateľsky uloženej zásielky, dokumentu alebo pokladničného bloku.

čl. 6. Služby Prepojenia elektronickej schránky

 1. 6.1
  Služba Prepojenia elektronickej schránky umožňuje Príjemcovi využitie Služieb a to prepojenie elektronickej schránky Príjemcu so schránkou Príjemcu prevádzkovanou v rámci Aplikácie v súlade s jej určením a s podmienkami uvedenými v týchto VOP.
 2. 6.2
  Služba Prepojenia elektronickej schránky je určená pre právnické osoby a po jej aktivácii na stránke https://www.zelenaposta.sk/page/databox ,Spoločnosť zabezpečí automatické doručovanie elektronických zásielok z elektronickej schránky Príjemcu do jeho schránky bez potreby prihlasovať sa na „ Slovensko. Sk „ a bez potreby eID štatutárneho zástupcu Príjemcu.
 3. 6.3
  V rámci aktivácie služby Prepojenia elektronickej schránky je potrebné, aby štatutárny zástupca Príjemcu udelil Spoločnosti splnomocnenie s notársky overeným podpisom ( ďalej len splnomocnenie), ktoré sa doručí na našu adresu Zelená pošta s.r.o., Krasovského 3986/14, 851 01 Bratislava. Vzor splnomocnenia sa nachádza na stránke https://www.zelenaposta.sk/page/databox.
 4. 6.4
  Spoločnosť, po obdržaní splnomocnenia zabezpečí s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES), potrebné formality k zabezpečeniu Služba Prepojenia elektronickej schránky.

čl. 7. Cena za služby a platobné podmienky

 1. 7.1
  Licencia na používanie Aplikácie v rozsahu Základných funkcionalít sa poskytuje bezodplatne.
 2. 7.2
  Ceny za poskytnutie Služby podľa tejto zmluvy sú stanovené v cenníku. Spoločnosť je oprávnená meniť cenník, pričom zmena je účinná prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola zmena cenníka zverejnená na portáli www.zelenaposta.sk.
 3. 7.3
  Cenu za poskytnuté služby a poštovné sa Odosielateľ zaväzuje Dodávateľovi zaplatiť prostredníctvom mesačnej faktúry.
 4. 7.4
  V prípade platby prostredníctvom faktúry Spoločnosť vystaví do 5 dňa mesiaca nasledujúceho po príslušnom mesiaci faktúru za poskytnuté služby. Rozsah poskytnutej služby (evidenciu odoslaných zásielok), za príslušný mesiac je dostupný v konte Odosielateľa na web stránke Spoločnosti.
 5. 7.5
  Podkladom pre vystavenie faktúry za poštovné je doklad preukazujúci odovzdanie zásielky na doručovanie a doklad o úhrade poštovného Dodávateľom Poštovému podniku.
 6. 7.6
  Každá faktúra musí obsahovať všetky požadované náležitosti daňového dokladu podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti daňového dokladu je Odosielateľ oprávnený faktúru vrátiť Spoločnosti.
 7. 7.7
  Uzavretím Zmluvy udeľuje Odosielateľ, Spoločnosti súhlas, aby všetky daňové doklady za používanie Služby boli vydávané vo forme elektronickej faktúry, ktoré budú uložené do jeho konta web stránke Spoločnosti a zasielané na e-mailovú adresu Odosielateľa/Príjemcu, zadanú v rámci registrácie. Elektronická faktúra predstavuje plnohodnotný daňový doklad pre daňové účely.
 8. 7.8
  Splatnosť mesačnej faktúry je štrnásť (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Odosielateľovi/Príjemcovi.
 9. 7.9
  Odosielateľ/Príjemca uhradí Spoločnosti za každý deň oneskorenia platby faktúry za poskytnuté služby zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, pričom termínom úhrady sa rozumie pripísanie dlžnej čiastky na účet Spoločnosti. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Spoločnosti na vyúčtovanie príslušného úroku z omeškania podľa § 369 Obchodného zákonníka.
 10. 7.10
  Cenu za poskytnuté služby a poštovné môže Odosielateľ/Príjemca zaplatiť vopred predplatením kreditu.
 11. 7.11
  V prípade predplateného kreditu Odosielateľ uhradí ním zvolenú výšku kreditu prostredníctvom platobných brán vybraných bánk alebo bankovým prevodom vo svojom konte na web stránke Spoločnosti. Následne mu Spoločnosť na uhradený kredit vystaví faktúru. Odosielateľ je informovaný o výške aktuálneho kreditu prostredníctvom Aplikácie na svojom užívateľskom profile a berie na vedomie, že zo strany Spoločnosti bude služba poskytnutá iba do výšky aktuálneho kreditu.

čl. 8. Reklamácie

 1. 8.1
  V prípade ak Služba nebola poskytnutá podľa dohodnutých podmienok je Odosielateľ/Príjemca oprávnený podať reklamáciu.
 2. 8.2
  Odosielateľ/Príjemca je oprávnený reklamovať zásielku, ktorá bola doručované v rámci poskytovania služieb do 14 dní od dodania zásielky adresátom, pričom sa bude postupovať tak, že Odosielateľ/Príjemca podá písomnú reklamáciu Spoločnosti.
 3. 8.3
  Reklamácia musí obsahovať tieto náležitosti:
  1. a.)
   Identifikácia reklamujúceho – meno, adresa, telefónny, e-mailový kontakt, Identifikácia reklamovanej zásielky – odosielateľ, adresát, dátum odoslania,
  2. b.)
   Dôvod reklamácie – strata, nedodanie v stanovenej lehote, poškodenie, úbytok obsahu, dodanie neoprávnenému adresátovi, nedodržanie podmienok služby a pod.,
  3. c.)
   Náhrada škody – kto si uplatňuje prípadnú náhradu škody a komu má byť vyplatená (odosielateľ, adresát),
  4. d.)
   Iné – ostatné údaje umožňujúce rýchlejšie identifikovať prípadný vzniknutý problém.
 4. 8.4
  Podanie reklamácie sa nepovažuje za uplatnenie práva na náhradu škody.
 5. 8.5
  Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní a začína plynúť dňom prijatia reklamácie.
 6. 8.6
  V rámci reklamačného konania môže Spoločnosť požadovať od Odosielateľa/Príjemcu a ďalšie relevantné informácie potrebné na prešetrenie, pričom sa do lehoty na vybavenie reklamácie nezapočítava lehota potrebná na doplnenie týchto informácií.
 7. 8.7
  Rozhodnutie o reklamačnom konaní zašle Spoločnosť písomne na adresu Odosielateľa/Príjemcu a uvedenú v reklamačnom liste. Prípadnú náhradu škody vyplatí Spoločnosť bezhotovostne.
 8. 8.8
  Za opodstatnenú sa považuje každá reklamácia, kedy Spoločnosť nepostupovala v súlade s touto zmluvou.
 9. 8.9
  Ak Spoločnosť nedodrží lehotu na vybavenie reklamácie, táto sa považuje za opodstatnenú a vzniká nárok na náhradu škody.

čl. 9. Zodpovednosť za škody

 1. 9.1
  Spoločnosť neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezporuchovej prevádzky a zabezpečenia systému portálu a Služby.
 2. 9.2
  Spoločnosť nie je zodpovedná za žiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania portálu a služby v rozpore s právnymi predpismi alebo týmito podmienkami, neoprávneného prístupu, neschopnosti alebo nemožnosti používať portál a službu.
 3. 9.3
  Spoločnosť nesie zodpovednosť za:
  1. a.)
   riadne a včasné plnenie Služby, najmä za riadnu a včasnú distribúciu zásielok Odosielateľa/Príjemcu
  2. b.)
   kvalitu vytlačeného textu v zásielkach identicky korešpondujúcu so zadaním Odosielateľa/Príjemcu.
 4. 9.4
  Odosielateľa/Príjemcu má právo na náhradu škody podľa platných právnych predpisov.
 5. 9.5
  Spoločnosť nezodpovedá za spôsobenú škodu, stratu, poškodenie obsahu zásielky v dôsledku existencie okolnosti vylučujúcej zodpovednosť. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak sa nedá rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v dobe vzniku prekážku predvídala. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v dobe, kedy povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené len na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto povinnosti spojené.
 6. 9.6
  Odosielateľovi/Príjemcovi nepatrí náhrada za ušlý zisk.

čl. 10. Dôverné informácie a poštové tajomstvo

 1. 10.1
  Každá strana sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré jej boli poskytnuté alebo ktoré inak získala v súvislosti s touto zmluvou s výnimkou nasledujúcich prípadov:
  1. a.)
   ak je poskytnutie informácie vyžadované od dotknutej strany právnymi predpismi alebo orgánom dohľadu nad činnosťou strany;
  2. b.)
   ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu, ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti dotknutou stranou;
  3. c.)
   ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo ak sa voči dotknutej strane zaviazali povinnosťou mlčanlivosti;
  4. d.)
   pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je dotknutá strana účastníkom;
  5. e.)
   ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej strany;
  6. f.)
   ak je informácia poskytnutá ovládajúcej osobe dotknutej strany alebo ovládanej osobe dotknutej strany.
 2. 10.2
  Informácie a údaje o zásielkach a o službách k nim poskytnutých alebo poskytovaných okrem informácií štatistického charakteru, z ktorých nevyplýva, kto bol odosielateľom alebo adresátom, obsah zásielky (listové tajomstvo) alebo obsah ostatných zásielok sú predmetom poštového tajomstva. Každý kto príde do styku s poštovým tajomstvom je povinný zachovávať mlčanlivosť a zabrániť, aby sa s ním oboznámila iná osoba. Spoločnosť nezodpovedá za únik informácií a údajov o zásielkach a o obsahu zásielok, ak je možnosť ich priameho prečítania, rozmnoženia alebo iného nechráneného získania pred ich podaním od odosielateľa alebo po ich dodaní adresátovi.
 3. 10.3
  Doklady a údaje o zásielke uchováva Spoločnosť tri roky odo dňa vybratia zásielky, ak ide o podacie doklady, alebo tri roky odo dňa dodania, ak ide o dodacie doklady a doklady a údaje o poskytnutej poštovej službe tri roky odo dňa ich poskytnutia.
 4. 10.4
  Najneskôr ku dňu ukončenia tejto zmluvy je Spoločnosť povinná:
  1. a.)
   vrátiť Odosielateľovi/Príjemcovi (bez ponechania si akýchkoľvek kópií) akékoľvek a všetky dokumenty na ktorých sú zaznamenané akékoľvek informácie, ktoré získala Spoločnosť v súvislosti s plnením tejto zmluvy;
  2. b.)
   zničiť alebo trvalo vymazať (bez ponechania si akýchkoľvek kópií), a zabezpečiť, aby každá osoba, ktorej boli takéto informácie poskytnuté zničila alebo trvalo vymazala, najmä z počítačov, pevných diskov, mobilných diskov alebo iných zariadení, v ktorých sú takéto informácie uložené, akékoľvek a všetky informácie, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo vzťahujú na plnenie zmluvy v prospech Odosielateľa/Príjemcu ; uvedená povinnosť sa nevzťahuje na uchovávanie údajov Spoločnosťou a tretími osobami, prostredníctvom ktorých sa poskytovali Služby podľa Zmluvy, ktoré vyplývajú z plnenie si zákonných povinností.

čl. 11. Ochrana osobných údajov

 1. 11.1
  Spoločnosť ako prevádzkovateľ spracováva v súlade s príslušnými ustanoveniami Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“) osobné údaje Odosielateľa/Príjemcu, za účelom plnenia povinností súvisiacich s poskytovaním elektronických služieb zameraných najmä na príjem, vytváranie, spracovanie, uchovávanie, odosielanie a doručovanie elektronických zásielok (dokumentov) ako aj vyťažovanie dát z uložených alebo prijatých dokumentov.
 2. 11.2
  Zásady ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov Odosielateľa/Príjemcu, sú zverejnené na portáli www.zelenaposta.sk, v sekcii ochrana osobných údajov.
 3. 11.3
  Pre účely marketingovej komunikácie - informovanie o nových produktoch a službách Spoločnosti (zasielanie informačných newsletterov) ( ďalej len Účel) , je potrebné aby ste na portáli www.zelenaposta.sk, v sekcii ochrana osobných údajov, udelili Spoločnosti súhlas so spracovaním osobných údajov .

čl. 12. Ďalšie ujednania

 1. 12.1
  V prípade neoprávneného užívania užívateľského profilu alebo prihlasovacieho mena a hesla Odosielateľa/Príjemcu je Odosielateľ/Príjemca povinný okamžite upovedomiť Spoločnosť. Odosielateľ/Príjemca v plnom rozsahu zodpovedá za akékoľvek činnosti realizované pod jeho prihlasovacím menom a heslom a v užívateľskom profile.
 2. 12.2
  Použitie Služby pre iný účel ako definovaný je zakázané. Odosielateľ/Príjemca prehlasuje, že Službu nebude používať na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito podmienkami.
 3. 12.3
  Odosielateľ/Príjemca berie na vedomie, že Spoločnosť je oprávnená poskytovať služby hybridnej pošty aj prostredníctvom svojich zmluvných partnerov (Poštový podnik) , s ktorým má uzavretú zmluvu v zmysle § 26 zák.č. 324/2011 Z.z. o poštových službách.
 4. 12.4
  Všetka komunikácia a akékoľvek právne úkony smerujúce k založeniu, zmene alebo ukončeniu právnych vzťahov, ktoré súvisia s používaním Aplikácie alebo so Zmluvou, vrátane tých, ktoré vyžadujú písomnú formu, budú uskutočnené prostriedkami diaľkovej komunikácie, konkrétne prostredníctvom elektronickej pošty, a to aj bez elektronického podpisu.
 5. 12.5
  Spoločnosť si vyhradzuje právo oznamovať akékoľvek skutočnosti súvisiace s poskytovaním Služby prostredníctvom elektronickej pošty na primárnu elektronickú adresu uvedenú Odosielateľom/Príjemcom v užívateľskom profile. Odosielateľ/Príjemca môže zasielať elektronickú poštu Spoločnosti na emailovú adresu info@zelenaposta.sk.
 6. 12.6
  Elektronická pošta sa považuje za doručenú dňom nasledujúcim po dni jej odoslania na emailovú adresu podľa tohto odseku.
 7. 12.7
  Spoločnosť a Odosielateľ/Príjemca sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti ňou, budú rozhodované všeobecným miestne príslušným súdom Slovenskej republiky.

čl. 13. Platnosť zmluvy

 1. 13.1
  Zmluva sa uzatvára sa na dobu neurčitú.
 2. 13.2
  Zmluvu je možné ukončiť:
  1. a.)
   dohodou,
  2. b.)
   vypovedaním aj bez uvedenia dôvodu,
  3. c.)
   odstúpením zo strany Spoločnosti.
 3. 13.3
  Zmluvu je možné ukončiť vzájomnou dohodou ku ktorémukoľvek dohodnutému termínu.
 4. 13.4
  Zmluvu je možné ukončiť výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu, a to zaslanou na e-mailovú adresu. Výpoveď nadobúda účinnosť a Zmluva zaniká uplynutím 30 dní od jej doručenia.
 5. 13.5
  Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od Zmluvy s okamžitou účinnosťou, ak Odosielateľ/Príjemca:
  1. a.)
   sa dopustí akéhokoľvek porušenia povinnosti zo Zmluvy alebo z týchto VOP, ktoré sa podľa týchto VOP považuje za podstatné porušenie Zmluvy,
  2. b.)
   oznámi nesúhlas so zmenou VOP,
  3. c.)
   si neobnovil kredit po dobu najmenej 2 po sebe nasledujúcich mesiacov
  4. d.)
   nastanú iné dôvody pre odstúpenie od Zmluvy podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

čl. 14. Záverečné ustanovenia

 1. 14.1
  Vzťahy Spoločnosti a Odosielateľa/Príjemcu sa riadia týmito všeobecnými podmienkami, všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a to v uvedenom poradí.
 2. 14.2
  V prípade, že medzi Spoločnosťou a Odosielateľom/Príjemcom je uzavretá osobitná Zmluvy o poskytovaní služieb, platí v prípade odlišnosti ustanovení medzi osobitnou zmluvou a týmito podmienkami úprava dojednaná medzi Spoločnosťou a Odosielateľom/Príjemcom v osobitnej zmluve o poskytovaní služieb.
 3. 14.3
  V prípade, že tieto VOP obsahujú ustanovenia, ktoré sú vo vzťahu k Odosielateľom/Príjemcom ako spotrebiteľovi neprijateľnou obchodnou podmienkou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, takéto ustanovenia sa na vzťah medzi Spoločnosťou a Odosielateľom/Príjemcom nebudú uplatňovať.
 4. 14.4
  V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení všeobecných podmienok, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.
 5. 14.5
  Spoločnosť je oprávnená zmeniť alebo úplne nahradiť tieto VOP (ďalej „zmena“). Túto zmenu spoločnosť zverejní elektronicky a/alebo zverejnením v zasielanom obsahu spolu s určením jej platnosti a účinnosti, pričom zverejnenie spoločnosť zabezpečí najneskôr 15 dní pred účinnosťou zmeny. Vzájomné vzťahy Spoločnosti a Odosielateľa/Príjemcu sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými všeobecnými podmienkami. Ak Odosielateľa/Príjemcu do dňa účinnosti zmeny oznámi, že zmeny podmienok neprijíma a Spoločnosť a Odosielateľ/Príjemca sa nedohodnú inak, zmluva zaniká ku dňu účinnosti zmeny.
 6. 14.6
  Používaním portálu Odosielateľ/Príjemca bez výhrad prijíma tieto VOP, ktoré sú pre Odosielateľa/Príjemcu v plnom rozsahu záväzné. Používanie portálu a služby je dobrovoľné. Ak Odosielateľ/Príjemca nesúhlasí s akýmkoľvek ustanovením týchto podmienok alebo ich neskoršej úpravy je povinný okamžite ukončiť používanie portálu a služby.
 7. 14.7
  Spoločnosť zverejní VOP na portáli www.zelenaposta.sk.
 8. 14.8
  Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na portáli www.zelenaposta.sk a účinnosť 15. dňom od ich uverejnenia na portáli.